Play Video
aon-B01
beyond-B06-07-w
Singha4
krungthai3
thaibev
darwinbox-B10
B11-del
globish-B14
skillance-B02
HREX
manow
B03-busuu
B04-thitaram
B05-aua
B09- minddojo
B12-futureskill
B13-conicle
B16-peopleplus
B18-voxy
B19-toppan
B20-scg
B08-go
B15-speakingspace
B21-cariber
B17-inspira
tuakoon3
 • FUTURE TRENDS PANELS

  Future Trends Panels ร่วมสัมมนาเพื่อเปิดมุมมอง แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดกับผู้นำองค์กรระดับ C-Level บริษัทชั้นนำ พร้อมอัพเดทเทรนด์แห่งอนาคตด้าน L&D และการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้ทันกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ท้าทาย

 • KEYNOTE SPEECHES

  รับฟังผู้เชี่ยวชาญ (Keynote Speaker) ที่มีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จในระดับสากลเกี่ยวกับความสามารถในการปรับตัว ความยืดหยุ่นในการรับมือกับความไม่แน่นอน (Resilience) ทั้งจากสถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมถึงความท้าทายด้านนวัตกรรมทาง L&D

 • Case Study Presentations

  ศึกษาจากกรณีศึกษาขององค์กรที่ประสบความสำเร็จในการรับมือกับความท้าทายที่พลิกผันผ่านกลยุทธ์ด้าน L&D

 • HANDS - ON WORKSHOPS

  การฝึกทักษะภาคปฏิบัติ ได้ลงมือทำ สัมผัสเครื่องมือ และ กระบวนการที่ออกแบบมาเพื่อให้สามารถนำไปใช้ได้จริง

From Vision to Reality: Building a Culture of Continuous Learning in The Age of A.I.

กระทิง เรืองโรจน์ พูนผลประธานกลุ่มบริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป

Talent Empowerment :Balance of Tech & People for Resilience

ดร.ณภัทร จาตุศรีพิทักษ์
กรรมการผู้จัดการ สถาบันอนาคตไทยศึกษา

Context, Culture and L&D in Disruption (Virtual)

Erin Meyer
Professor – INSEAD
Author  No Rules Rules: Netflix and the Culture of Reinvention

Content is King But Context is God

ดร.วิทย์  สิทธิเวคิน
Reporter, Podcaster ประวัติศาสตร์ 8 นาที

Creating Value of L&D: Business Performance and the Future of Learning & Development

อริยะ ฝึกฝน
Partner Deloitte Consulting Human Capital

AGENDA 

DAY I: 23 May 2024

 

Time Topic (Main Stage) Speaker

09:00-10:00 

From Vision to Reality a Culture of Continuous Learning in The Age of A.I.

กระทิง เรืองโรจน์ พูนผล
ประธาน กลุ่มบริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป

10:00-10:45

Creating Value of L&D: Business Performance and the Future of Learning & Development

อริยะ ฝึกฝน
Partner Deloitte Consulting Human Capital

11:15-12:00

Talent Empowerment :Balance of Tech & People for Resilience

ดร.ณภัทร จาตุศรีพิทักษ์
กรรมการผู้จัดการ สถาบันอนาคตไทยศึกษา

12:00-13:00

Lunch

13:00-14:30

Context, Culture and L&D in Disruption (Virtual)

Erin Meyer
Professor – INSEAD Author No Rules Rules:
Netflix and the Culture of Reinvention

14:30-14:45

Keynote Conclusion: Captain Strategy and L&D in Thailand

ดร.สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์
ผู้อำนวยการสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

15:15-16:30

2024 PMAT L&D Panel Discussion: How to Session on Developing a Business Captain

ดร.เอกพล ณ สงขลา
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่และผู้บริหารสูงสุด
กลุ่มทรัพยากรบุคคลและสมรรถนะองค์กร
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

ธนา เธียรอัจฉริยะ
ประธานกรรมการ
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สุดคนึง ขัมภรัตน์
นายกสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย

DAY II: 24 May 2024


Time/Track

09:00-09:45

09:45-10:30

11:00-12:00

Room A | Learning Experience Platforms

A1: [09:00-09:45]
Beyoung Boundaries: The Role of Design in Crafting Future Learning Experiences

วศิน เจิดนภาพันธ์
Head of Learning, True Digital Academy

A2: [09;45-10:30]
Developing Future-ready workforces with Essential Skills and Learning Experience Solutions in the AI Era

นกรณ์ พฤกษ์พิพัฒน์เมธ
CEO & Co-Founder, Conicle

A3: [11:00-12:00]
Platform, Process and Organization’s Talent Development: Challenges & Case Studies

Eklavya Bhave
Head of Asia Coursera for Business 

ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์
Head of AIS Academy Advanced Info Services Plc.

อารีย์ วงศ์ข้าหลวง
รองผู้บริหารสำนักพัฒนาศักยภาพบุคลากรและความก้าวหน้าทางสายอาชีพ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

Room B | The Future of Learning Design

B1-B2: [09:00-10:30]
Content is King, But Context is God

ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน
Podcaster รายการ ประวัติศาสตร์ 8 นาที

B3: [11:00-12:00]
Future Skills for Change and Resilience

ดร.วชรวรรธน์ ปิยะรัตนมงคล 
ผู้อำนวยการฝ่ายการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผู้นำองค์กร AirAsia Academy – Thailand

Room C | Workshop

W1: [09:00-10:30]
Workshop Play to Transform: LEGO® SERIOUS PLAY® Method in Adult Learning and Workplace

ณฤดี คริสธานินทร์
LEGO® SERIOUS PLAY® Eureka Global

W2: [09:00-12:00] ห้องลาดพร้าว ชั้น M
Workshop Building and Enhancing Corporate Universities for Future Organizational Competitiveness Hands-On Workshop

ดร.บวรนันท์ ทองกัลยา
ผู้เชี่ยวชาญในการจัดตั้ง Corporate University อดีตนายก PMAT

พญ.รติ ดิวิทยา
ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากร
กุมารแพทย์โรคติดเชื้อ ร.พ.เวชธานี

รศ.นพ.ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์
KKU Academy อาจารย์แพทย์สาขาวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

W3: [11:00-12:30]
Workshop Becoming an Entrepreneurial Leader with “Aero Factory” Simulation Game

เมธวิน ปิติพรวิวัฒน์
CEO & Co-Founder,
BASE Playhouse

Lunch [12:00-13:00]


Time/Track

13:00-14:00

14:00-15:00

15:30-16:30

Room A | Learning Experience Platforms

A4: [13:00-14:00]
Corporate Academy & Platform Learning: Strategy & Execution

จิรกาญจน์ ธีระวราพฤกษ์
SVP, Learning Advisory 2 and Accelerating Business COE ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ณัฐกานต์ ครองผล
ผู้จัดการแผนก Learning Solution design, Banpu Academy บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

A5: [14:00-15:00]
Adaptive Leadership : The Catalyst for Optimizing & Boosting Manager Effectiveness through Cognitive AI

ภก.คงเกียรติ ฉัตรหิรัญทรัพย์
Chief Executive Officer &
Founder Beyond Training Co.,Ltd.

A6: [15:30-16:30]
Beyond One-Size-Fits-All: The Future of Personalized Learning Platforms

ณัฐวุฒิ เกียรติไชยากร
Chief Business Resources รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด

Room B | The Future of Learning Design

B4:[13:00-14:00]
Engagement Design for Talent Insights & Development

ธันม์ทวิน คู่เรืองตระกูล
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส World Business Group ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

B5: [14:00-15:00]
Storytelling Principles for Human Capital

พิริยะ กุลกาญจนาชีวิน
Co-Founder & Story curator – Glow Story

B6: [15:30-16:30]
Designing L&D for Data Ninja: Strategy & Execution


ดร.วิโรจน์ จิรพัฒนกุล 
Co-Founder Skooldio อดีต Data Scientist Facebook 

Room C | Workshop

W4: [13:00-14:30]
Workshop Rebranding L&D in Transformation-Concept, Steps and the New L&D

ผศ.ดร.สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์
ผู้อำนวยการสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

W5: [15:00-16:30]
Workshop Hands-on Guide to Learning Experience Design

ทรรศิกา ดำรงค์เลิศ
Digital Learning Specialist CTO Intyme Solution อดีต Digital Learning Manager SCG

Time Topic (Manin Stage) Speaker

09:00-09:45

Creating Value of L&D: Business Performance and the Future of Learning & Development

Ariya_Phukfonอริยะ ฝึกฝน
Partner Deloitte Consulting Human Capital

09:45-10:45

From Vision to Reality a Culture of Continuous Learning in The Age of A.I.

เรืองโรจน์-พูนผล
กระทิง เรืองโรจน์ พูนผล
ประธาน กลุ่มบริษัท กสิกร บิสซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป

11:15-12:00

Talent Empowerment :Balance of Tech & People for Resilience

ดร.ณภัทร-จาตุศรีพิทักษ์
ดร.ณภัทร จาตุศรีพิทักษ์
กรรมการผู้จัดการ สถาบันอนาคตไทยศึกษา

12:00-13:00

Lunch

13:00-14:30

Context, Culture and L&D in Disruption (Virtual)

erin
Erin Meyer Professor – INSEAD Author No Rules Rules:
Netflix and the Culture of Reinvention

14:30-14:45

Keynote Conclusion: Captain Strategy and L&D in Thailand

ดร.สุรพิชย์-พรหมสิทธิ์
ดร.สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์
ผู้อำนวยการสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

15:15-16:30

2024 PMAT L&D Panel Discussion: How to Session on Developing a Business Captain

ผู้บริหารจากองค์กรชั้นนำ

Time
Topic (Main Stage Online)
Speaker
09:00-09:45
Creating Value of L&D: Business Performance and the Future of Learning & Development
Ariya_Phukfon
อริยะ ฝึกฝน Partner Deloitte Consulting Human Capital
09:45-10:45
From Vision to Reality a Culture of Continuous Learning in The Age of A.I.
เรืองโรจน์-พูนผล
กระทิง เรืองโรจน์ พูนผล ประธาน กลุ่มบริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป
11:15-12:00
Talent Empowerment :Balance of Tech & People for Resilience
ดร.ณภัทร-จาตุศรีพิทักษ์
ดร.ณภัทร จาตุศรีพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการ สถาบันอนาคตไทยศึกษา
13:00-14:30
Context, Culture and L&D in Disruption (Virtual)
erin
Erin Meyer Professor – INSEAD Author No Rules Rules: Netflix and the Culture of Reinvention
14:30-14:45
Keynote Conclusion: Captain Strategy and L&D in Thailand
ดร.สุรพิชย์-พรหมสิทธิ์
ดร.สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
15:15-16:00
2024 PMAT L&D Panel Discussion: How to Session on Developing a Business Captain
ผู้บริหารจากองค์กรชั้นนำ


09:00-09:45

A1: Beyoung Boundaries: The Role of Design in Crafting Future Learning Experiences

A1: Beyoung Boundaries: The Role of Design in Crafting Future Learning Experiences

เจาะลึกถึงหลักการออกแบบในการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ซึ่งก้าวข้ามกรอบการศึกษาแบบดั้งเดิม นำคุณไปเรียนรู้ cutting-edge design approaches ทำความเข้าใจกับ user experience (UX) design การประยุกต์ใช้ design thinking ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ และการออกแบบการเรียนรู้ที่นำไปสู่การเตรียมผู้เรียนให้พร้อมสำหรับความท้าทายในอนาคต

ฺB1: Content is King, But Context is God

ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน Podcaster รายการ ประวัติศาสตร์ 8 นาที ทาง เดอะสแตนดาร์ด พอดคาสท์

ฺB1: Content is King, But Context is God
เมื่อการ ”ส่งเสริมการเรียนรู้” ไม่ใช่เพียงแค่ “การส่งมอบความรู้” เมื่อทุกคนสามารถเข้าถึงความรู้ได้อย่างง่ายดายเพียงปลายนิ้ว โลกของความรู้และการเรียนรู้ ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ไม่ใช่เพียงเพราะว่า บริบทแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง แต่ Mindset ของคนเปลี่ยนไปแล้ว ชวนคุณมามอง “การเรียนรู้ในโลกยุคใหม่” โลกที่ ความรู้มากมาย อาจจะ Out-of-dateสิ่งที่คุณต้องให้ความสำคัญก่อนส่งมอบความรู้คือการเข้าใจ Context ผ่านเลนส์ของผู้ที่รับเอา Content มหาศาล มานำเสนอได้อย่างเข้าใจ Context

ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน Podcaster รายการ ประวัติศาสตร์ 8 นาที ทาง เดอะสแตนดาร์ด พอดคาสท์

W1: Workshop

 


09:45-10:30

A2: 

A2:

ฺB2: Content is King, But Context is God (ต่อ)

W2: Workshop

 


11:00-12:00

A3: Platform, Process and Organization's Talent Development: Challenges & Case Studies

A3: Platform, Process and Organization's Talent Development: Challenges & Case Studies
เรียนรู้การเลือกใช้และการพัฒนา digital platforms ให้สอดรับกับ business processes และการพัฒนา Talent ในยุคที่การ digital transformation และ agility เป็นสิ่งสำคัญต่อการสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กร การสัมมนานี้จะฉายภาพรวมแพลตฟอร์มดิจิทัลที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการพัฒนาในองค์กร รวมถึง การบูรณาการระบบการจัดการการเรียนรู้ (LMS) เข้ากับกลยุทธ์การฝึกอบรมขององค์กร และ ค้นหาความท้าทายขององค์กรในการปรับ talent development strategies ให้สอดคล้องกับภูมิทัศน์ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ฺB3: Future Skills for Change and Resilience

ดร.วชรวรรธน์ ปิยะรัตนมงคล
ผู้อำนวยการฝ่ายการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผู้นำองค์กร AirAsia Academy - Thailand

B3: Future Skills for Change and Resilience

เรียนรู้ทักษะอนาคตเพื่อการเปลี่ยนแปลงและความยืดหยุ่น วิทยากรมากความสามารถและประสบการณ์จะมาเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการพัฒนาทักษะที่จะช่วยให้บุคคลากรและองค์กรสามารถนำพาตัวเองผ่านการเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในยุคที่โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและความท้าทายทางธุรกิจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความสามารถในการปรับตัวและฟื้นตัวจากสถานการณ์ยากลำบากเป็นทักษะหลักที่ทุกคนควรมี การเรียนรู้และพัฒนาทักษะเหล่านี้ไม่เพียงแต่จำเป็นสำหรับการเติบโตส่วนบุคคล แต่ยังเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้องค์กรสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างยืดหยุ่น นำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งและความสามารถในการอยู่รอดในระยะยาว หัวข้อนี้จะสำรวจว่าทักษะใดบ้างที่จำเป็นสำหรับอนาคต เช่น การคิดอย่างมีวิจารณญาณ, ความยืดหยุ่นทางอารมณ์, การเรียนรู้ตลอดชีวิต, การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ, และความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

ดร.วชรวรรธน์ ปิยะรัตนมงคล ผู้อำนวยการฝ่ายการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผู้นำองค์กร AirAsia Academy - Thailand


13:00-14:00

A4: Beyond One-Size-Fits-All: The Future of Personalized Learning Platforms

A4: Beyond One-Size-Fits-All: The Future of Personalized Learning Platforms

มาร่วมทำความเข้าใจ Personalized Learning หรือการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล ออกจากข้อจำกัดเดิม ๆของการพัฒนาบุคลากร ที่มักถูกจำกัดด้วยโมดูลการฝึกอบรมแบบทั่วไปที่ไม่สามารถตอบสนองต่อสไตล์การเรียน ความเร็วในการเรียน และความสนใจที่แตกต่างกันของพนักงานแต่ละคน รวมถึงทำความเข้าในถึงสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงของ Technology , Artificial Intelligence, Machine Learning รวมถึง Sophisticated Analytics ที่ได้กลายเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิด game-changers และ โอกาสที่ไม่เคยมีมาก่อนในการสร้างเส้นทางการเรียนรู้ที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคล และ มาร่วมกันสำรวจเทคโนโลยีที่ช่วยให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาลเพื่อเข้าใจพฤติกรรม ความชอบ ของผู้เรียน ทำให้สามารถออกแบบเนื้อหาการศึกษาที่ไม่เพียงแต่เกี่ยวข้อง แต่ยังน่าสนใจและมีประสิทธิผลสำหรับแต่ละบุคคล ผลลัพธ์คือ แพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่ปรับเป็นส่วนบุคคลสามารถปรับตัวได้แบบเรียลไทม์ ให้คำแนะนำสำหรับหลักสูตร ปรับระดับความยาก และแม้แต่เปลี่ยนวิธีการส่งมอบเนื้อหาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้เรียน

ฺB4: Engagement Design for Talent Insights & Development

ธันม์ทวิน คู่เรืองตระกูล
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส World Business Group ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ฺB4: Engagement Design for Talent Insights & Development
ในยุคที่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและการเปลี่ยนแปลงของตลาดโลก เส้นทางสู่การเป็น Talentที่ประสบความสำเร็จนั้นต้องการมากกว่าความเฉียบแหลมทางธุรกิจแบบเดิม ๆ การสัมมนาหัวข้อนี้จะเจาะประเด็นไปที่กลยุทธ์การออกแบบการเรียนรู้ที่เป็นนวัตกรรมซึ่งออกแบบมาเพื่อปลูกฝัง next generation of visionary leaders มาร่วมกันถอดรหัส ทักษะ ความคิด และความรู้ที่จำเป็นของ “Talent” ในการรับมือกับความซับซ้อนของบริบทโลกปัจจุบัน และนำคุณไปสู่การค้นหาองค์ประกอบหลักของการออกแบบการเรียนรู้ที่สนับสนุนการพัฒนา Talent ที่มีคุณภาพ ปรับตัวได้ดี และมี ทักษะ forward-thinking เป็นเลิศ เรียนรู้การออกแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนา Talent

ธันม์ทวิน คู่เรืองตระกูล
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส World Business Group ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

W3: Workshop

 

14:00-15:00

A5: Generative AI & the Future of Learning

A5: Generative AI & the Future of Learning
เทคโนโลยีเกิดใหม่ประเภทไหนบ้างที่เข้ามามีส่วนเปลี่ยนแปลงกระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์ Generative AI จะกระตุ้นต่อมการเรียนรู้ของมนุษย์ได้ดีขึ้น และยั่งยืนหรือไม่ มาร่วมกันค้นหาคำตอบ ร่วมกันในประเด็นน่าสนใจ อาทิ
1) เทคโนโลยี AI ทำให้ลดเวลาในการพัฒนาได้ หรือทำให้คนหย่อนสมรรถภาพลงกันแน่: การเติบโตของปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถก้าวข้ามความสามารถในการวิเคราะห์และค้นหาข้อมูลผ่านฐานข้อมูลภาษาที่ใหญ่เทียบเท่ามหาสมุทร ทำอย่างไร HR จึงจะสามารถนำทางในท้องทะเลของการเรียนรู้ได้
2) ยุคสมัยใหม่ของการเรียนรู้: จริงหรือที่เราสมาธิสั้นลง จนส่งผลให้เกิด bite sized learning? หรือ micro learning
3) อะไรคือความท้าทายของการเข้ามาของเทคโนโลยีต่อการออกแบบการเรียนรู้และพัฒนาในองค์กร และ จะรับมือกับการขยายตัวของเครื่องมือใหม่ๆ อย่างไร

B5: Storytelling Principles for Human Capital

พิริยะ กุลกาญจนาชีวิน
Co-Founder & Story curator - Glow Story

B5: Storytelling Principles for Human Capital
storytelling เป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญในการสร้างแรงบันดาลใจ และสร้างความผูกพันต่อพนักงาน ทั้งยังสามารถทำให้การสื่อสารระหว่างทีม และผู้บริหารกับพนักงาน ชวนคุณมาคิดต่อยอดว่า เราสามารถนำเอาเทคนิคของ storytelling มาใช้เพื่อการออกแบบการเรียนรู้เพื่อสร้างประสบการณ์การศึกษาที่ดื่มด่ำและมีส่วนร่วมได้อย่างไร คุณจะได้เรียนรู้ เทคนิค จากวิทยากรมากความสามารถเพื่อพัฒนาการสร้างหลักสูตรที่ไม่เพียงแต่ให้ความรู้เท่านั้น แต่ยังเชื่อมโยงทางอารมณ์และกระตุ้นการเรีบนรู้ให้กับผู้เรียน เข้าใจ Storytelling มากขึ้น

 

พิริยะ กุลกาญจนาชีวิน
Co-Founder & Story curator - Glow Story

W4: Workshop


15:30-16:15

A6: Corporate Academy & Platform Learning: Strategy & Execution

จิรกาญจน์ ธีระวราพฤกษ์
SVP, Learning Advisory 2 and Accelerating Business COE ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

A6: Corporate Academy & Platform Learning: Strategy & Execution
ถอดรหัสแนวคิดในการสร้างสรรค์และบริหารจัดการ Learning Academy ขององค์กรขนาดใหญ่ เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมและความสนใจในการเรียนรู้ของพนักงานผ่านการใช้แพลตฟอร์มเรียนรู้สมัยใหม่ มาร่วมกันถอดรหัสบทเรียนจากความสำเร็จและความล้มเหลวของการขับเคลื่อน Learning Academy พร้อมรับฟังทัศนะ เกี่ยวกับแนวทางในการนำความรู้จากมืออาชีพตัวจริง ไปถ่ายทอดให้กับ คนนอกองค์กร เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและเสริมสร้างการเรียนรู้อย่างยั่งยืนให้กับสังคมไทย

ฺB6: Designing L&D for Data Ninja: Strategy & Execution

ดร.วิโรจน์ จิรพัฒนกุล อดีต Data Scientist Facebook Co-Founder Skooldio

ฺB6: Designing L&D for Data Ninja: Strategy & Execution
ชวนคุณมาทำให้ความรู้และทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นเรื่องที่เข้าถึงได้สำหรับทุกคน ในยุคดิจิทัลที่ข้อมูลเป็นหัวใจสำคัญของทุกการตัดสินใจ หากพนักงานมีคความสามารถในการวิเคราะห์ และนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์องค์กรจะสามารถตัดสินใจได้จากข้อมูล เพื่อเพิ่มความแม่นยำ หัวข้อนี้จะนำเสนอเครื่องมือ และเทคนิคต่างๆ ที่จะช่วยให้ทุกคนสามารถเป็น ' Data Ninja' ได้ไม่ว่าจะมีพื้นฐานหรือประสบการณ์ในด้านนี้มาก่อนหรือไม่ก็ตาม รวมถึงเมื่อโจทย์ของคุณคือการสร้างให้พนักงานมีทักษะนี้ คุณต้องเริ่มต้นสร้างกระบวนการเรียนรู้อย่างไร

ดร.วิโรจน์ จิรพัฒนกุล อดีต Data Scientist Facebook Co-Founder Skooldio

Scroll to Top